17 czerwca 2016

Regulamin

§1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Właścicielem cateringu dietetycznego jest firma Dariusz Trzybiński z siedzibą w: 62-­510 Wola

Podłężna, ul. Rudzicka 38, NIP: 6652754053, REGON: 302530000

2. Przedmiotem zamówienia są zestawy zbilansowanych posiłków w ramach następujących kaloryczności:

1000/­1200, 1200/­1500, 1500/­1800,1800/­2100, 2100­/2500, 2500­/3000, 3000/­3500. Zestaw składa się z

posiłków w ilości od 1 do 5. Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowanie oraz

dostarczany do klienta w papierowej torbie.

3. Posiłki po dostarczeniu powinny być przechowywane w temperaturze 2 – 6 °C do momentu spożycia.

Posiłki należy spożyć w ciągu 48h od daty dostawy.

§2 ZAMAWIANIE CATERINGU

1. Zamówienie posiłków następuje online lub telefonicznie najpóźniej na dzień przed faktycznym

rozpoczęciem realizacji zamówienia.

2. Zamawiający akceptuje wszystkie zapisy regulaminu.

3. Zdrowie Na Widelcu Catering Dietetyczny przyjmuje zamówienia telefoniczne pod numerem telefonu

+48 535 450 999, lub online na stronie www.zdrowienawidelcu.konin.pl bądź pocztą e­mail:

zdrowienawidelcu.konin@gmail.com

4. Zamawiający online lub telefonicznie jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane potrzebne do

złożenia i realizacji zamówienia oraz dane kontaktowe.

5. Zamawiający oświadcza, iż poza informacjami zawartymi w wywiadzie żywnościowym nie

ma żadnych przeciwwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych, ani nie

zidentyfikowano u niego żadnych problemów zdrowotnych w szczególności: Nadciśnienia, cukrzycy,

nietolerancji laktozy lub alergii.

6. Firma nie bierze odpowiedzialności efekty uboczne spowodowane zatajeniem problemów zdrowotnych

przez Zamawiającego

7. Płatności za świadczenie usługi odbywają się przelewem lub gotówką.

8. Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 24 godzin. Po upływie tego

terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

9. Zamówienia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18

roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.

§3 DOSTAWA

1. Dostawa zestawów odbywa się codziennie w ustalonym przedziale godzinowym, widniejącym na

wywiadzie żywnościowym bądź na Formularzu Zamówienia, podsumowującymi złożenie zamówienia.

2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed

dokonaniem płatności.

3. W przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym terminie oraz miejscu, Zdrowie Na Widelcu

Catering Dietetyczny zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez zamawiającego. W

sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez zamawiającego

Zdrowie Na Widelcu Catering Dietetyczny zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o

jeden dzień.

4. Zamawiający ma prawo do zawieszenia dostaw na czas określony adekwatnie do okresu umowy.

Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie lub mailowo na adres:

zdrowienawidelcu.konin@gmail.com z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku

niewywiązania się z terminu zamawiający jest obciążony kosztami dziennego zestawu według obowiązującej

go stawki.

§4 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający ma możliwość dokonania zmian w ramach świadczonej usługi. Zmiany te mogą

dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim

przypadku zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

2. Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie najpóźniej na 3 godziny przed faktycznym

terminem realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku zamawiający nie ma prawa domagać się zwrotu

środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone

i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:

Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą

używane wyłącznie w celach marketingowych firmy Dariusz Trzybiński. Zmiany swoich danych osobowych i

teleadresowych oraz chęć ich usunięcia z bazy można dokonać wysyłając email na adres:

zdrowienawidelcu.konin@gmail.com.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące

przepisy prawa polskiego